sobre el ciberplagi acadèmicrecursosactualitatconsultesresultats de la recerca

 
inici - sobre el ciberplagi acadèmic - [el plagi acadèmic i Internet: ciberplagi acadèmic]


Per Ciber-plagi acadèmic s'entén la utilització de les TIC (principalment Internet i els recursos associats a aquesta –sobretot el WWW–) per al plagi (total o parcial) de treballs acadèmics per part de l'alumnat. Això és, la localització, adopció i presentació d'idees, teories, hipòtesis, resultats, textos, etc. aliens i propis a qualsevol treball acadèmic.

El plagi, i altres activitats acadèmicament deshonestes, sembla haver existit sempre. Ara bé, durant els darrers 20 anys aproximadament, l'augment exponencial de penetració d'Internet; la major facilitat d'accés, còpia i modificació dels continguts digitals en general i els existents a la Xarxa en particular, han provocat un auge en les pràctiques de plagi entre l'alumnat universitari. El què majorment ha canviat és, d'una banda, la manera com es realitza el plagi (eminentment a través de recursos i continguts d'Internet) i, de l'altra, les facilitats a l'hora de plagiar. El problema potser sigui el mateix, però les circumstàncies, la prevalença i sobretot les seves repercussions i profunditat són noves i semblen més perilloses del què foren en el passat.

En termes generals, en parlar de plagi acadèmic (no únicament ciber-plagi) es citen habitualment dues grans categories associades a la intencionalitat de la conducta en ella mateixa: 1) plagi intencional –els exemples més coneguts són la presentació de textos, idees, hipòtesis, etc. d'altres persones com a propis sabent-ho– i 2) plagi no intencional o accidental –gairebé sempre generat per efectuar citacions o parafrasejats incorrectes als treballs o directament per la no citació per desconeixement de la pràctica–.

Seguint aquesta doble classificació, quant als tipus de ciber-plagi, es pot parlar de:

1. Ciber-plagi intencional: a) comprar o descarregar-se un treball, article, projecte, etc. des d'una Web dedicada a la venda i/o intercanvi de treballs acadèmics i presentar l'obra com a pròpia; b) copiar un text complet, des d'una Web o un arxiu descarregat d'Internet, i presentar-ho com a propi sense cites ni referències; c) copiar parts o paràgrafs de distints textos extrets d'Internet i presentar-los en un text únic com a propis –"Plagi Collage"–; d) copiar d'Internet i traduir un treball complet, parts d'aquest, resultats de recerques, etc.

2. Ciber-plagi accidental: a) utilització de parafrasejats inadequats, b) citació errònia dels recursos i bibliografia utilitzats.

el plagi acadèmic i Internet: ciberplagi acadèmic
 

Grup de Recerca Educació i Ciutadania, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa Km.7,5 C.P.: 07122 Palma de Mallorca. Tel: 971 17 20 58